Αγγελική Ν. Παπαγαθαγγέλου
Ψυχολόγος ΑΠΘ - Ψυχοθεραπεύτρια

Παιδιών και Ενηλίκων

Διάγνωση και Αντιμετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών και Δυσλεξίας

Στις μαθησιακές δυσκολίες στον γραπτό λόγο περιλαμβάνονται η Διαταραχή της Ανάγνωσης (δυσλεξία) και η Διαταραχή της Γραπτής Έκφρασης (δυσορθογραφία).

Δυσλεξία σημαίνει εξαιρετική δυσκολία στην επεξεργασία του γραπτού λόγου και κατά συνέπεια δυσκολία στην Ανάγνωση, δυσανάλογα επίμονη προς την ηλικία και το νοητικό δυναμικό του παιδιού, και επίσης επίμονη αδυναμία στην εκμάθηση της Ορθογραφίας των λέξεων και στην αυτοματοποίηση της Ορθογραφικής Ικανότητας.

Η Δυσορθογραφία είναι η Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία που εκδηλώνεται με ασυνήθιστα επίμονη δυσκολία στην απόκτηση μόνο της Ικανότητας για Ορθογραφημένη γραφή, ενώ η Ικανότητα για Ανάγνωση καλλιεργείται απρόσκοπτα και αποτελεσματικά και φτάνει στο αναμενόμενο επίπεδο βάσει της ηλικίας και της νοητικής ικανότητας του κάθε παιδιού.

Η διάγνωση των διαταραχών αυτών βασίζεται στη χορήγηση ατομικά στο παιδί σταθμισμένων δοκιμασιών, που μετρούν την ικανότητα για ανάγνωση και για γραπτή έκφραση.

Η θεραπευτική αντιμετώπιση περιλαμβάνει τη διαμόρφωση ενός εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης προσαρμοσμένο στις εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε παιδιού με στόχο την αποκατάσταση όλων των ικανοτήτων που δεν είναι αναπτυγμένες ικανοποιητικά και όχι μόνο στη διδασκαλία της Ανάγνωσης και της Ορθογραφίας.

Το πλήρες πρόγραμμα Αντιμετώπισης των Μαθησιακών Δυσκολιών κινείται σε τρία επίπεδα και περιλαμβάνει:
• Την Αποκατάσταση των Ικανοτήτων σύμφωνα με το γνωσιακό προφίλ που προκύπτει από τη Διαγνωστική Διαδικασία.
• Τη διδασκαλία της Ανάγνωσης και της Ορθογραφίας του συμβολικού συστήματος της γλώσσας και την ανάπτυξη της Γλωσσολογικής Ικανότητας.
• Την ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες για την αντιμετώπιση των δευτερογενών ψυχολογικών προβλημάτων και την ενίσχυση του συναισθήματος αυτοεκτίμησης.