Αγγελική Ν. Παπαγαθαγγέλου
Ψυχολόγος ΑΠΘ - Ψυχοθεραπεύτρια

Παιδιών και Ενηλίκων

Συμβουλευτικές και Ψυχοϋποστηρικτικές Υπηρεσίες σε Μαθητές Φροντιστηρίων

Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας Παιδιών και Ενηλίκων περέχει ψυχοϋποστηρικτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μαθητές φροντιστηρίων και στους γονείς τους αλλά και στους διδάσκοντες.

Οι υπηρεσίες αυτές συνιστούν ένα ευέλικτο, σύντομο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τις πανελλαδικές εξετάσεις επικεντρωμένο στις ψυχολογικές διαστάσεις που συνδέονται με την σφαιρική και άρτια προετοιμασία των μαθητών σας. Το πρόγραμμα αυτό αφορά προβλήματα σχετικά με την αντιμετώπιση του άγχους που σχετίζεται με την εντατική προετοιμασία για τις εξετάσεις αυτές αλλά και συναφή προβλήματα και δυσκολίες όπως περιγράφονται στη συνέχεια.

Οι διδάσκοντες , που προετοιμάζουν μαθητές για την ιδιαίτερα απαιτητική αυτή δοκιμασία, γνωρίζουν τις σοβαρές αρνητικές συνέπειες του άγχους στους μαθητές και την απόδοση τους, όταν αυτό λαμβάνει υπερβολικές διαστάσεις και μάλιστα ανεξάρτητα από τις γνωστικές δυνατότητες των μαθητών.

Αντίθετα η πρόληψη ή η αντιμετώπισή του με τις κατάλληλες παρεμβάσεις, μπορεί να συμβάλει άμεσα και μετρήσιμα στην αύξηση της επίδοσης ενός μαθητή έστω και για λίγες μονάδες που ως τόσο γνωρίζουμε ότι μπορεί να αποβούν καταλυτικές για την επιτυχία του.
Το πρόγραμμα που σας προτείνουμε αναλυτικά παρακάτω, δίνει τη δυνατότητα στο φροντιστήριο σας, να συμβάλει έμπρακτα στην αντιμετώπιση του άγχους και των συναφών δυσκολιών των μαθητών σας, με άμεσα θετικά και αναγνωρίσιμα οφέλη στην επίδοσή τους και στην ατομική τους επιτυχία αλλά και στη συνολικότερη εικόνα του φροντιστηρίου σας.

Οι ανάγκες για τις οποίες κάνουμε λόγο παρακάτω είναι απόλυτα υπαρκτές, όπως και οι ίδιοι μπορείτε να διαπιστώσετε αν κάνετε μια ανάλογη πρόσκληση ενημέρωσης προς τους γονείς και αφορούν στατιστικά ποσοστό 20-40 % των μαθητών οποιουδήποτε χώρου και επιπέδου.


Ανάλυση του προγράμματος

Ομάδες Γονέων

Οι ομάδες αυτές προηγούνται οποιασδήποτε άλλης παρέμβασης και αφορούν γονείς οι οποίοι θα εκδηλώσουν ανάγκη ή ενδιαφέρον να ενημερωθούν για ζητήματα γύρω από τη διαδικασία που βιώνουν τα παιδιά τους σχετικά με την προετοιμασία τους για τις πανελλαδικές εξετάσεις και κυρίως σχετικά με τα εξής:

1. Το άγχος που κινητοποιεί σε γονείς και παιδιά μια τέτοια απαιτητική διαδικασία καθώς και οι στάσεις και συμπεριφορές που μπορούν να υιοθετήσουν οι γονείς για μια εποικοδομητική και υποστηρικτική συνεισφορά στην προσπάθεια των παιδιών τους.
2. Περιφερειακά ζητήματα που ενδεχομένως αυξάνουν το άγχος τόσο των γονέων όσο και των παιδιών και ενίοτε προκαλούν τριβές μεταξύ τους όπως η διαχείριση του χρόνου, ο τρόπος και ο χρόνος μελέτης, οι διαπροσωπικές σχέσεις των παιδιών, καθώς και οι ενδοοικογενειακές σχέσεις.
Κάθε τέτοια ομάδα περιλαμβάνει συνήθως 10-15 γονείς και προτείνονται 2-3 συναντήσεις, όπου στην πρώτη πραγματοποιείται μια γενικότερη ενημέρωση για τα ζητήματα αυτά, ενώ στις επόμενες συζητούνται και επεξεργάζονται σε πιο επικεντρωμένο πλαίσιο, σύμφωνα και με τους ιδιαίτερους προβληματισμούς των συμμετεχόντων σε κάθε ομάδα.

Επίσης διανέμονται και επεξεργάζονται σταθμισμένα και έγκυρα ερωτηματολόγια που βοηθούν τους γονείς να κατανοήσουν καλύτερα τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των παιδιών τους σε σχέση με τις σπουδαστικές και επαγγελματικές τους επιλογές, καθώς και τις τυχόν ψυχολογικές τους δυσκολίες που συνδέονται με τα χαρακτηριστικά αυτά.


Ομάδες Εφήβων

Αυτές συγκροτούνται μετά από ενημέρωση των μαθητών από τους γονείς τους και εφόσον οι ίδιοι εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
Συνήθως πραγματοποιούνται με υποστήριξη των γονέων σε χώρο εκτός του φροντιστηρίου και το περιεχόμενό τους διαμορφώνεται τόσο θεωρητικά όσο και βιωματικά σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε ομάδας.


Βασικά θέματα που επεξεργάζονται είναι:

1. Αυτογνωσία και σχέση με σπουδαστικές και επαγγελματικές επιλογές
2. Έλεγχος συναισθημάτων, αναγνώριση και διαχείριση άγχους, διαχείριση χρόνου και μελέτης
3. Διαπροσωπικές στάσεις και διαχείριση σχέσεων με γονείς, καθηγητές και συνομηλίκους, πάντα σε συνάρτηση με την πρόκληση των πανελλαδικών εξετάσεων.


Ομάδες Διδασκόντων

Αυτές συγκροτούνται με προαιρετική συμμετοχή του διδακτικού προσωπικού, όπου σε 1-2 συναντήσεις παρουσιάζονται κάποια βασικά θεωρητικά σημεία από τα παραπάνω ζητήματα και συζητώνται αναλυτικότερα τυχόν ειδικά θέματα ή δυσκολίες, που αφορούν συγκεκριμένες περιπτώσεις που αντιμετωπίζουν οι διδάσκοντες στα τμήματά τους.


Διαφοροποίηση ανάλογα με την τάξη

Οι παραπάνω υπηρεσίες διαφοροποιούνται σημαντικά ανάλογα με την τάξη στην οποία αναφέρονται.
Έτσι για την Α΄ και Β΄ Λυκ. ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην αξιολόγηση του γνωστικού και ψυχολογικού δυναμικού των μαθητών, αλλά και στην ανάπτυξη της αυτογνωσίας τους, και συσχέτιση με τις σπουδαστικές και επαγγελματικές επιλογές τους (προσωπικός και επαγγελματικός προσανατολισμός).

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να ενημερωθούν σε χαλαρότερες συνθήκες τόσο οι γονείς όσο και οι μαθητές, για θέματα διαχείρισης άγχους, χρόνου και οργάνωσης της μελέτης τους αλλά και γενικότερα της μαθητικής και προσωπικής τους ζωής.

Τέλος υπάρχει χρόνος και δυνατότητα για αποτελεσματικές παρεμβάσεις πρόληψης και αντιμετώπισης ειδικότερων ζητημάτων όπως τυχόν μαθησιακές, συναισθηματικές, διαπροσωπικές και οικογενειακές δυσκολίες.

Μέρος του προγράμματος υλοποιείται στο χώρο και υπό την αιγίδα του φροντιστηρίου, ενώ το υπόλοιπο- εφ’ όσον υπάρξει ενδιαφέρον από γονείς και μαθητές- εκτός φροντιστηρίου και με την αποκλειστική ευθύνη των γονέων.

Για την Γ΄ Λυκ. το πρόγραμμα διαμορφώνεται όπως περιγράφηκε αναλυτικά, με έμφαση σε ζητήματα διαχείρισης άγχους, χρόνου, και οικογενειακών σχέσεων.


Για μια πιο λεπτομερή ενημέρωση και διευκρινήσεις ως προς τη φιλοσοφία και το περιεχόμενο των παραπάνω υπηρεσιών, ώστε εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον, να επεξεργαστούμε ένα σχήμα εφαρμογής τους και στο δικό σας σχολείο, επικοινωνήστε με τους υπεύθυνους του προγράμματος.
Οι υπεύθυνοι του προγράμματος:
Παπαγαθαγγέλου Αγγελική
Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια
Τηλ. 2310 384097
Κιν. 6939 006702
Μπούρμπουλας Θεόδωρος
Παιδοψυχίατρος-Εκπαιδευτικός
Τηλ. 2310 276666